Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan de website www.mulderenvanschie.nl. Mulder & Van Schie is een merknaam van Het Psychologencollectief. Het Psychologencollectief is een dienstverlenende organisatie die zelfstandig werkende Psychologen ondersteunt in de uitvoer van hun praktijk. Als u na aanmelding via Mulder & Van Schie besluit om een behandeling te volgen, dan volgt u die behandeling niet bij Het Psychologencollectief maar bij een van de zelfstandig werkende Psychologen die zich bij Het Psychologencollectief hebben aangesloten (hierna: de Psycholoog).

Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen Het Psychologencollectief en U, tot het moment dat u besluit een behandeling te volgen. Vanaf dat moment bepalen deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen u en de Psycholoog.

1.2. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. U gaat er mee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op iedere overeenkomst die U met Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog aan gaat.

1.3. Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog wijzen de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van andere partijen (inclusief U) van de hand.

1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2. De Psycholoog

2.1. De Psycholoog biedt een onafhankelijke en commerciële dienst waarbij u samen aan de slag gaat om uw psychische klachten te verhelpen of te verminderen. Veelal vindt dit in de vorm van een traject van 4 tot 24 weken plaats, waarbij u eens per  twee weken samen met de Psycholoog 45 minuten tot een uur werkt aan uw psychische klachten.

3. Aansprakelijkheid – website

3.1. Het Psychologencollectief heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie die op de Website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie fouten of tekortkomingen vertoont, zal Het Psychologencollectief zich inspannen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

3.2. Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, inclusief maar niet beperkt tot het beeldmateriaal.

3.3. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van medisch advies van een gediplomeerd arts. Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog geven in geen geval medische adviezen. Mocht u vermoeden dat een medische oorzaak samenhangt met uw slaapstoornis of twijfelt u daarover, neem dan altijd contact op met uw huisarts.

3.4. Zonder verificatie door een arts is gebruikmaking van de geboden informatie en het aangaan van een behandeltraject bij Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog voor eigen rekening en risico van U. In geval van gezondheidsklachten adviseert Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog U altijd een arts te raadplegen.

4. Aansprakelijkheid – Behandeltraject

4.1. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen leer- en ontwikkelproces. Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de resultaten of gevolgen van de begeleiding.

4.2. U gaat er mee akkoord dat de dienst die Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog aanbieden nooit de medische zorg van een arts kan vervangen. U begrijpt en accepteert dat de dienst die Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog aanbieden complementair is aan medische zorg en nooit ter vervanging kan dienen van dergelijke zorg.

4.3. Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog hebben veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van het cursusmateriaal (indien van toepassing). Desalniettemin is het mogelijk dat de inhoud van het cursusmateriaal onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van het cursusmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend. Als de inhoud van het cursusmateriaal fouten of tekortkomingen vertoont, zullen Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog zich inspannen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

4.4. Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog zijn nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van U, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, fluctuaties in omzet en gederfde winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de behandeling van U door de Psycholoog, het gebruik of juist de beëindiging van de dienst van de Psycholoog.

4.5. Indien sprake is van enige aansprakelijkheid op welke grond dan ook van Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog ten opzichte van U en/of derden, dan is deze schade per gebeurtenis uitsluitend beperkt tot directe schade die voortvloeit uit opzettelijk of grof nalatig handelen door Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog, maar altijd tot een maximum bedrag van €75. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

5. Vergoeding de Psycholoog

5.1. Het eerste gesprek (“kennismaking”) duurt 25 minuten,vindt face-to-face of telefonisch plaats en is vrijblijvend en kosteloos. Het intake gesprek en de behandelgesprekken kosten € 101,03 per gesprek indien u de consulten zelf betaald of indien uw vergoeding geschiedt op basis van psychosociale hulpverlening. Indien u verhinderd bent voor de intake, moet u dit minimaal 24 uur van te voren laten weten. Zegt u korter dan 24 uur van te voren af, dan wordt er € 60,- bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

5.2. Indien U (de Klant) besluit om gebruik te maken van een dienst van De Psycholoog, gaat de Klant er mee akkoord dat de Psycholoog na iedere twee a drie consulten per e-mail een factuur stuurt aan de Klant. Een consult kan zowel telefonisch als face-to-face plaatsvinden.

5.3. Indien er sprake is van comorbide problematiek komt u bij bepaalde zorgverzekeraars in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de Basis GGZ. Facturatie verloopt via u, en u kunt uw factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen heeft u een doorverwijzing van de huisarts nodig.  Verder heeft u een verplicht eigen risico, wat betekent dat u de eerste € 385,- van alle zorgkosten zelf betaalt.

5.4. De kosten die in rekening worden gebracht voor een consult staan vermeld in www.slaapmakend.nl/tarieven. Het Psychologencollectief en/of De Psycholoog kan hier op ieder moment wijzigingen in aanbrengen, maar zal Klanten wier behandeltraject loopt blijven behandelen voor het oude tarief met inachtneming van een maximale termijn van twee maanden.

5.5. Betalingen op rekening binnen 14 dagen na de factuurdatum op het rekeningnummer dat u op de factuur van De Psycholoog aantreft.

5.6. Indien de Klant niet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaalt, wordt de Klant eenmalig kosteloos herinnerd de factuur te voldoen. Bij een tweede herinnering wordt het bedrag van de oorspronkelijk factuur vermeerderd met 15%.

5.7. Blijft de betaling ook na deze herinnering uit, dan zal de Psycholoog een incassobureau inschakelen. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.

5.8. In het geval van niet tijdige betaling heeft de Psycholoog het recht de uitvoering van het behandeltraject voor onbepaalde tijd op te schorten. Is de factuur nog niet voldaan binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, dan heeft de Psycholoog het recht een reeds gestart behandelstraject te beëindigen.

5.9. Opschorting of beëindiging van het behandeltraject door de Psycholoog heeft geen invloed op de betalingsverplichting voor reeds door de Klant genoten diensten van de Psycholoog.

5.10. de Psycholoog behoudt zich het recht voor om bij twijfel over de kredietwaardigheid of uit hoofde van een andere zakelijke reden voor de levering van de dienst een vooruitbetaling te verlangen. Indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft, behoudt de Psycholoog zich het recht voor de levering van de dienst op te schorten of te weigeren.

6. Informatie van Het Psychologencollectief op de Website

6.1. Alle Informatie die is geplaatst op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, foto’s, geluid, muziek, video’s op de Website, is eigendom of komt krachtens licentie toe aan Het Psychologencollectief. Alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op informatie behoren toe aan Het Psychologencollectief dan wel aan haar licentiegevers.

6.2. De in de informatie van Het Psychologencollectief voorkomende handelsnamen en/of merken van derden betreffen de handelsnamen en/of merken van hun respectievelijke eigenaren. Dergelijke informatie mag – zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Het Psychologencollectief of haar licentiegevers – voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. Het Psychologencollectief behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot deze informatie zijn verleend.

7. Links vanaf de Mulder & Van Schie website

7.1. Op de Dienst kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom zijn van Het Psychologencollectief of buiten haar zeggenschap vallen. Het Psychologencollectief aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.

7.2. Het Psychologencollectief is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de (externe) website(s) of bronnen. Mulder & Van Schie onderschrijft geen advertenties, producten of ander materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

7.3. Het Psychologencollectief is niet aansprakelijk voor de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van het al dan niet beschikbaar zijn van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten, dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt, dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

7.4. Het Psychologencollectief raadt u aan om bij het verlaten van de Website goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van elke andere door u bezochte website.

8. Wijzigingen Algemene voorwaarden

8.1. Het Psychologencollectief behoudt zich het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

8.2. Het Psychologencollectief behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop Het Psychologencollectief met gegevens omgaat en om de voorwaarden aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Indien u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende algemene voorwaarden.

8.3. Het Psychologencollectief raadt u echter aan altijd de website in de gaten te houden om de meest recente versie van de algemene voorwaarden.

9. Privacy

9.1. Het Psychologencollectief en/of de Psycholoog zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De gegevens worden niet aan derden (anders dan Het Psychologencollectief en/of de Psycholoog) verstrekt, tenzij dit wettelijk gezien noodzakelijk is.

9.2. Het Psychologencollectief en/of de Psycholoog proberen een goede en persoonlijke service te kunnen bieden. Daarvoor hebben Het Psychologencollectief en/of de Psycholoog gegevens van u nodig. Indien u Het Psychologencollectief en/of de Psycholoog benadert, kunnen uw persoonsgegevens in een bestand worden opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening van Het Psychologencollectief en/of de Psycholoog zo goed mogelijk te kunnen verrichten.

9.3. De website van Mulder & Van Schie gebruikt cookies om uw voorkeuren te bewaren. Als u het gebruik van cookies niet op prijs stelt, dan moet u dit zelf in uw Internet opties wijzigen.

10. Contactgegevens

10.1. Indien u zich wilt wenden tot Het Psychologencollectief, geen informatie of reclame van Mulder & Van Schie meer wilt ontvangen, uw gegevens wilt inzien, laten bijwerken of heeft u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen (ook over uw persoonlijke gegevens), neem dan contact op met Het Psychologencollectief.

Contactgegevens:

Telefoon: 020 – 789 50 82
E-mail: info@mulderenvanschie.nl

11. Rechts- en forumkeuze

11.1. Op het gebruik van deze Website, de diensten die door Het Psychologencollectief en/of de Psycholoog worden aangeboden en alle met deze Website verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Indien deze algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, hebben Het Psychologencollectief en/of de Psycholoog het recht om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de gebruiker zich dient te houden. Alle geschillen in verband met deze website of de algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Het Psychologencollectief algemene voorwaarden – Versie juni 2018